سقوط به چاله آسانسور جان نوجوان میانه‌ای را گرفت - کاف نیوز