سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار/ پراید ۱۳۱ به ۴۳ میلیون تومان رسید - کاف نیوز