سفیر کره جنوبی در ایران با رئیس دانشگاه تبریز دیدار کرد - کاف نیوز