سردار نقدی:کوروش عددی نبوده/ مردم چند هزار سال اسیر دیکتاتوری بودند/ اگر کسی در فاحشه‌خانه به دنیا بیاید، بزرگ شود و بمیرد و حرام‌زاده باشد، از محمدرضا پهلوی بهتر است - کاف نیوز