سرانه فضای فرهنگی در تبریز ۲.۵ سانتی متر است - کاف نیوز