سرانه فضای سبز تبریز در حد شهرهای کویری یزد و اصفهان است - کاف نیوز