سانحه هواپیما در فرودگاه تبریز با ترکیدن همزمان ۳ لاستیک - کاف نیوز