«سامانه هوشمند داوری» مخترع تبریز در استادیوم یادگار امام آزمایش شد - کاف نیوز