سامانه بارشی امروز از آذربایجان شرقی خارج می شود - کاف نیوز