سامانه بارشی از فردا وارد آذربایجان شرقی می شود - کاف نیوز