سامانه بارشی از شنبه وارد آذربایجان شرقی می شود - کاف نیوز