سامانه بارشی از امروز وارد آذربایجان شرقی می شود - کاف نیوز