ساماندهی و احیای بافت روستای تاریخی اوشتبین - کاف نیوز