ساماندهی شبکه برق بازار تبریز 250 میلیارد ریال نیاز دارد - کاف نیوز