سازمان محیط زیست: نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن - کاف نیوز