سارق خودروهای پارک شده در تبریز، دستگیر شد - کاف نیوز