سارقان کابل‌های برق تبریز در کرج به دام افتادند - کاف نیوز