زندگی در اطراف "دریاچه ارومیه" از زاویه دید عکاس آلمانی - کاف نیوز