زلزله شدیدی کرمانشاه را لرزاند/ این زلزله در شهرهای اطراف احساس شد - کاف نیوز