ریاضیات نظام فکری انسان را قوام و استحکام می بخشد - کاف نیوز