رویداد تبریز 2018 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد - کاف نیوز