روکش آسفالت برخی از جاده‌های آذربایجان شرقی مانند جاده‌های جنگی است - کاف نیوز