رسالت اصلی مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات است - کاف نیوز