رتبه نخست آذربایجان شرقی در راه اندازی واحدهای تولیدی جدید - کاف نیوز