راه پیشگیری از زمین خواری اجرای قانون جامع حد نگار است - کاف نیوز