مشاور عالی وزیر صنعت: کاهش شدید قیمت خودرو با بومی سازی قطعات - کاف نیوز