ذبح 1600 قربانی برای نیازمندان در آذربایجان شرقی - کاف نیوز