دو جلسه محرومیت برای مدیر و بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز - کاف نیوز