دولت نسبت به رفع دغدغه آب در تبریز اقدام جدی کند - کاف نیوز