دوراندیشی رهبری سیاستمداران واشنگتن را درمانده کرده است - کاف نیوز