دشمن از مساله قومیت ها بهره برداری سیاسی می کند - کاف نیوز