دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت در بناب - کاف نیوز