دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در میانه - کاف نیوز