در مورد آیت الله هاشمی، بغض گلويم را گرفته / يكی دوبار آقای هاشمی را مضطرب ديدم؛ یكی از آن روزها 15 خرداد 88 بود/ در هر زمان به آنچه می گفت باور داشت / او مطمئن بود نمی توان مردم را برای هميشه فريب داد و همه مردم را هم نمی توان فريب داد / ایشان لطف پدرانه ای به من داشت / تمام وجود «آیت الله» امید بود - کاف نیوز