در فصل جاری 60 درصد به بازیکنان پرداختی داشته ایم - کاف نیوز