درخواست «آبدار» برای انتقال مرکز ملی فرش ایران به تبریز - کاف نیوز