درخشش پیرایشگر تبریزی در مسابقات ملی مهارت/شکست رکورد پیرایشگر اسپانیایی - کاف نیوز