درخشش مسجد کریم خان تبریز در میان بزرگترین فرش سنگی جهان - کاف نیوز