دختران آذربایجانشرقی قهرمان کبدی کشور شدند - کاف نیوز