دانش آموز تبریزی عنوان ممتاز جشنواره نقاشی ژاپن را کسب کرد - کاف نیوز