دانشگاه تبریز با دانشگاه‌های فرانسه همکاری می کند - کاف نیوز