خیر مقیم آلمان در ملکان مدرسه روستایی می‌سازد - کاف نیوز