خیر تبریزی زمین 3میلیارد تومانی را برای مدرسه سازی هدیه کرد - کاف نیوز