خوشنویس میانه ای قرآن را به خط نستعلیق کتابت کرد - کاف نیوز