خودکشی دختربچه‌ای که به تقلید از فیلم هندی خود را دار زد - کاف نیوز