خودروی منتسب به استاد شهریار در دست تعمیر است - کاف نیوز