خلیفه گری ارامنه آذربایجان شرقی حادثه سیستان را محکوم کرد - کاف نیوز