خط یک قطار شهری تبریز تا زمستان امسال به ایستگاه آخر می‌رسد - کاف نیوز