خطر نقاط حادثه خیز برای بازار تاریخی تبریز - کاف نیوز