خشونت، توهین و تهدید جزو جرایم اول آذربایجان شرقی هستند - کاف نیوز